Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring Sportcoach Rotterdam

Contactgegevens

Sportcoach Rotterdam

3028 VE Rotterdam

Nederland

Mobiel: 06-50227495

e-mail: sportcoachrotterdam@gmail.com

KvK nr.: 59743034

BTW nr.: B02178369500

Toelichting

Middels deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt. Sportcoach Rotterdam respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van haar website.

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de producten en diensten van Sportcoach Rotterdam. Wees u er dus van bewust dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Sportcoach Rotterdam.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door het invullen van het aanvraagformulier/contactformulier of het versturen van een e-mail

Sportcoach Rotterdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

  • Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren;

  • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens bewaren wij uiterlijk zeven jaar (bewaartermijn Belastingdienst).

Verstrekking aan derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sportcoach Rotterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzagen en wijzigen van jouw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sportcoach Rotterdam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onderstaand mailadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het identiteitsbewijs of paspoort, ID/paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wij raden daarom aan om regelmatig op deze pagina terug te keren, zodat je op de hoogte blijft van eventuele aanpassingen.

Vragen en klachten

Als je vragen of klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens die hieronder zijn opgenomen. Als wij jouw klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, kunt je altijd terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Scroll naar boven
Scroll naar top